The only logistics software to fit on your business

header7.jpg

Privacyverklaring Fiton B.V.

Fiton B.V., gevestigd aan Stationsweg 41E 3331 LR te Zwijndrecht in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens

  Fiton B.V.
  Telefoonnummer: +31 78 6141461
  Stationsweg 41E
  Website: www.fiton.nl
  3331LR Zwijndrecht
  E-mailadres:

 2. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Fiton B.V. verwerkt van bezoekers van de website van Fiton B.V. (www.fiton.nl).

 3. Wie verwerken uw persoonsgegevens?

  Fiton B.V., evenals derden. Fiton B.V. kan andere partijen inschakelen om (een deel van) onze diensten aan u, uit te voeren. Fiton B.V. heeft de juiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden die worden gespecificeerd in deze privacyverklaring en in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en regelgeving. Met derde partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fiton B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

 4. Welke persoonsgegevens verwerken we?

  We (of derden) verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • IP-adres;
  • Overige persoonsgegevens die de bezoeker actief verstrekt, bijvoorbeeld door een demo-verzoek aan te vragen, in correspondentie en telefonisch;
  • Locatiegegevens;
  • Gegevens over de activiteiten van de bezoeker op de website;
  • Gegevens over surfgedrag van de bezoeker over verschillende websites heen;
  • Internetbrowser en apparaat type.
 5. Cookies

  Wij plaatsen uitsluitend analytische en functionele cookies.

 6. Gebruik van uw persoonlijke informatie – doeleinden en gebruik

  Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze website (www.fiton.nl) uitsluitend om de bezoekers te analyseren en om de door u opgevraagde informatie te kunnen sturen, toegang te verschaffen tot een demo-omgeving en/of hier opvolging aan te geven.

 7. Delen

  Fiton B.V. zal uw persoonsgegevens niet zomaar doorgeven aan personen of andere organisaties. Fiton B.V. doet dit alleen als dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Fiton B.V. zal dit ook alleen doen als een van de volgende gronden van toepassing is:

   • Met uw uitdrukkelijke toestemming;
   • Voor het sluiten van een overeenkomst;
   • Om juridische redenen/verplichtingen.

  We kunnen uw persoonsgegevens delen met externe partijen als we oprecht van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:

    • Te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen;
    • Fraude, beveiligingsproblemen of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
    • De belangen, eigenschappen of veiligheid van Fiton B.V., onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet;
    • Vitaal belang van de persoon in kwestie of andere natuurlijke personen;
    • Het uitvoeren van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van een verzoek van het openbaar gezag door Fiton B.V.;
    • Legitiem belang van Fiton B.V.

  Als Fiton B.V. betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens waarborgen. We zullen alle betrokken klanten hiervan op de hoogte stellen voordat de persoonsgegevens worden overgedragen of worden onderworpen aan een ander privacy beleid.

 8. Bewaartermijn

  Fiton B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. De maximale periode kan daarom variëren per gebruik. De persoonsgegevens worden verwijderd als we geen wettelijke reden hebben om deze voor een langere periode te verwerken.

 9. Rechten van betrokkenen

  Betrokkene(n): de persoon (personen) waar de specifieke persoonsgegevens betrekking op hebben. De rechten zijn onder meer:

  1. Het recht om Fiton B.V. toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Fiton zal u, als u de betrokkene bent, toegang bieden tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U kunt met ons contact opnemen om u te laten informeren over de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben, verwerken en de doeleinden waarvoor dergelijke gegevens worden gebruikt. Neem dan contact op volgens de procedure zoals vermeld onder punt 13.
  2. Het recht om te verzoeken om wijziging en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen als u van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn. Neem dan contact op volgens de procedure zoals vermeld onder punt 13. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens van onze systemen te verwijderen. We zullen aan dit verzoek voldoen, tenzij wij een legitieme reden hebben om de gegevens te bewaren. Voor de procedure zie punt 13.
  3. Het recht om bezwaar aan te tekenen. U kunt bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens als dergelijke gegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt ook bezwaar maken tegen elke verdere verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de procedure zie punt 13. Als u bezwaar heeft tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, kan dit leiden tot minder mogelijkheden om onze websites en andere diensten te gebruiken.
  4. Het recht op portabiliteit. U kunt te allen tijde de persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan een verwerkingsverantwoordelijke bij Fiton B.V. opvragen om in te zien of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Fiton B.V. zal deze gegevens verstrekken op een gangbaar leesbaar format.
  5. Het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  6. Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder de rechtmatigheid van verwerking te beïnvloeden op basis van toestemming voor intrekking.
  7. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bovenstaande rechten zijn niet van toepassing als er een dwingende, gerechtvaardigde reden is om uw persoonsgegevens te verwerken.
 10. Informatiebeveiliging

  10.1 Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Fiton B.V. en onze klanten te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeautoriseerde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die wij beheren. Voor meer informatie over de beveiligingsmaatregelen die relevant zijn voor de diensten die u ontvangt, kunt u een e-mail sturen naar .

  10.2 Mocht er ondanks de veiligheidsmaatregelen een inbreuk op de beveiliging plaatsvinden die waarschijnlijk een negatief effect op uw privacy heeft, dan zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de inbreuk. Fiton onderhoudt hiervoor een datalekprotocol.

 11. Overdracht van gegevens buiten de EER

  Persoonsgegevens worden door Fiton B.V. uitsluitend doorgegeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als er sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming dat van toepassing is voor de Europese Unie (EU) als het gaat om de bescherming van de grondrechten van individuen.

 12. Toepasbaarheid en veranderingen

  12.1 Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door Fiton B.V. worden aangeboden.

  12.2 Er kunnen van tijd tot tijd veranderingen in onze privacyverklaring aangebracht worden. Uw rechten kunnen door deze wijzigingen niet verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 13. Contactgegevens en informatieprocedure

  U kunt vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals vermeld onder punt 9, verzoeken door een brief of e-mail te sturen, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, aan Fiton naar het e-mailadres . U ontvangt een schriftelijk antwoord binnen vier weken na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

 14. Klachten

  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fiton B.V., neem dan contact op om uw klacht in te dienen. Als betrokkene heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Webdesign: Rex Media